ДОБРЕ ДОШЛИ В КУПИ ТОК

Интернет портал на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

 

 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЗА НЕБИТОВИТЕ КЛИЕНТИ ОТ 01.10.2020: КАКВО СЕ ПРОМЕНИ


» До 30.09.2020 г. небитовите клиенти имаха възможност да се снабдяват с електрическа енергия на регулиран пазар по цени, определени от КЕВР.
» От 01.10.2020 г. всички небитови клиенти, които нямат сключен договор на свободен пазар, временно бяха снабдявани с електрическа енергия от настоящия си краен снабдител (КС), но в качеството му на търговец.
» Считано от 01.07.2021 г. всички небитови клиенти, които не са избрали доставчик на свободен пазар, бяха служебно прехвърлени към доставчик от последна инстанция (ДПИ), където цените за електрическа енергия са традиционно по-високи от пазарните. 

Важно е клиентите да знаят, че още при първоначалната регистрация на либерализирания пазар на електрическа енергия, с договора за доставка те ще могат да упълномощават доставчика си да сключва от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с ДПИ, които са задължително условие за участие. За улеснение, договорите ще могат да се сключват и по електронен път с електронен подпис. Основните изисквания към клиента за успешната смяна на доставчик на свободния пазар са:

• да няма просрочени задължения към предходния си доставчик;

• да е титуляр на партидата, включително и ако е наемател;

• да може да предостави списък с всички обекти (клиентски и абонатен номер, Z-номер, наименование и адрес на всеки от обектите).

 


 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Какво представлява либерализираният (свободният) пазар на електроенергия?
Този пазар дава възможност на клиентите да избират своя доставчик на електрическа енергия, както и продуктите и цените, по които да сключват договори за снабдяване. [Виж още]По този начин се създава конкурентна среда за участниците на пазара, която допринася за повишаване качеството на предлаганите услуги, както и за оптимизиране цената на енергията.
Участниците на свободния пазар са:
• Производители - произвеждат електроенергия от конвенционални и възобновяеми източници и я продават на търговците и крайните клиенти
• Независим преносен оператор (ЕСО ЕАД) - управлява, контролира и координира организацията на пазара на електроенергия, включително и този на балансираща енергия; поддържа и управлява електропреносната мрежа
• Оператор на електроразпределителна мрежа (ЕРП, мрежови оператор) - поддържа и управлява електроразпределителната мрежа
• Търговци - купуват електрическа енергия от производители/други търговци и снабдяват потребителите на пазара по свободно договорени цени
• Координатор на балансираща група - поема отговорността за балансиране на обекти на търговски участници, включени в балансиращата му група
• Оператор на борсовия пазар - администрира всички сделки на борсовия пазар на електрическа енергия и е страна по тях; извършва услугите по сетълмент на всички реализирани сделки на борсовия пазар; притежател на лиценз за оператор на борсовия пазар в България е „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ)
• Доставчик последна инстанция (ДПИ) - осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиента, в случай че на свободния пазар клиентът остане без търговец или търговецът му не е в състояние да го снабдява. [Скрий]

2. Кое налага въвеждането на либерализация на пазара?
Либерализацията на пазара в България се изпълнява в съответствие с изискванията на европейското енергийно законодателство. [Виж още]С промените в Закона за енергетиката през 2012 година България въведе и т.нар. Трети енергиен пакет на ЕС. Едно от централните предложения на Европейската Комисията, станали известни като Трети енергиен пакет, е разделянето на фирмите за пренос от фирмите-производители и доставчици. Това означава на практика, че големите компании няма да могат да произвеждат или продават енергия и едновременно с това да притежават енергийните мрежи. Целта е да се благоприятства конкуренцията и да се премахне зависимостта на отделните пазарни участници от малко на брой големи енергийни компании с монополно положение.[Скрий]

3. Каква е целта на либерализирания пазар на електроенергия?
Основната цел на свободния пазар на електроенергия е въвеждането на конкуренция между участниците на пазара. [Виж още]Функционирането му е предпоставка от една страна за оптимизиране разходите за електрическа енергия и прозрачност на финансовите условия за потребителите като им се предоставя свободен избор от наличните на пазара оферти, а от друга страна повишаване на качеството и разнообразието на предлаганите услуги като следствие на нарасналата конкуренцията между търговците. [Скрий]

4. Как мога да се регистрирам на свободния пазар и от кого мога да получа съдействие?
Регистрацията на свободния пазар се администрира от мрежовия оператор, към чиято разпределителна мрежа е присъединен Вашият обект. [Виж още]На интернет страниците на електроразпределителните дружества е публикуван пълният набор от необходими документи и инструкции със стъпките, които следва да предприемете. Ако имате нужда от допълнителна информация за процедурата по регистрация или за функционирането на пазара, можете да се консултирате с нас на телефон *6161 или market@energo-pro.bg.

5. От кого мога да закупя енергия на либерализирания пазар?
Електрическа енергия на либерализирания пазар можете да закупувате от избран от Вас лицензиран търговец на електрическа енергия. Списъкът с активни търговци на електрическа енергия към съответния момент се намира на интернет страницата на независимия преносен оператор. [Виж още]Ако сте клиент на стандартизиран товаров профил (най-често това са малките бизнес клиенти и домакинствата) Вашата смяна на доставчик на електрическа енергия ще е обвързана и със смяната на координатора, към който е причислен обекта Ви. В случай че разполагате с измерване на потреблението по периоди на сетълмент, то изборът Ви на търговец няма да е задължително обвързан и със смяната на координатор. В този случай ще имате възможност да изберете сами дали желаете да съчетаете услугите при един лицензиран за съответните дейности доставчик или ще купувате необходимата за консумацията Ви енергия от един търговец, а ще балансирате съответните количества при друг лицензиран координатор на стандартна балансираща група. [Скрий]

6. Коя част от цената подлежи на договаряне и какво се случва с компонентите във фактурата?
На договаряне подлежи единствено цената на електрическата енергия и свързаните с нея разходи за балансиране на потреблението. Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти, както на регулирания, така и на свободния пазар. [Виж още]Клиентите на пазара по свободно договорени цени заплащат и цена за Задължения към обществото, която също подлежи на регулиране от КЕВР. На регулиран пазар тази цена също се заплаща от потребителите, но е включена в цената на електрическата енергия, която се заплаща към съответния краен снабдител. [Скрий]

7. Колко тарифи има на свободния пазар?
Броят на тарифите и цената по всяка от тях зависи от договора с избрания от Вас търговец. [Виж още]На свободния пазар търговците могат да предлагат оферти с разнообразни условия, както по отношение на тарифите, така и във връзка с продължителността на договора, гъвкавостта или гарантирането на ценовите нива, условията Ви на разплащане и всички останали елементи по двустранните отношения между тях и техните клиенти. [Скрий]

8. Какви договори във връзка с покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени се сключват от клиента и с кого?
За да закупувате електрическа енергия по свободно договорени цени следва да имате договорни отношения във връзка с процесите на покупко-продажбата на енергията и балансирането на снабдяването Ви, като те могат да бъдат уредени чрез един или повече договори. [Виж още]На свободния пазар могат да Ви бъдат предложени следните договори:
• договор за продажба на електрическа енергия с лицензиран търговец на електрическа енергия (за клиенти, които само купуват енергия от съответния търговец)
• договор за участие в балансираща група с координатор на балансираща група (за клиенти, които само се балансират при съответния координатор)
• договор за продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група (общ договор за клиенти, които купуват енергия и се балансират при един и същ търговец и координатор
• договор за комбинирани услуги за продажба на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги (общ договор за клиенти, които купуват енергия и се балансират при един и същ търговец и координатор и желаят да не получават отделна фактура за мрежови услуги).
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги може да Ви предложи всеки един от тези договори, в зависимост от характеристиките Ви като клиент и Вашите желания! [Скрий]

9. Какво представлява балансиращата група?
Балансиращата група представлява група търговски участници (потребители), които са прехвърлили отговорността за балансиране на потреблението си или производството на електроенергия на свободния пазар на лицензиран и регистриран Координатор на балансираща група. [Виж още]Целта е да бъдат компенсирани възникващите излишъци и недостици (т.нар. небаланси – отклонения на измереното потребление или производство спрямо предварително планираното) на отделните търговски участници и да бъдат намалени или спестени изцяло разходите за балансиране, които са следствие от тези небаланси. Колкото по-голяма и разнообразна е балансиращата група, толкова предпоставките за спестявания са по-големи. [Скрий]

10. Как да разбера колко мога да спестя на свободния пазар, ако избера ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД?
За Ваше улеснение сме разработили Калкулатор, с който лесно можете да изчислите Вашия личен финансов ефект от преминаването Ви на свободен пазар. [Виж още]Всичко, което следва да направите, е да въведете данните от Вашата фактура - количество електрическа енергия по отделни тарифи, както и цената по договор на продукта, който сте избрали измежду нашите предложения. Калкулаторът е достъпен за всички потребители на клиентския портал и може да се намери на началната ни страница в секция „Калкулатор за свободния пазар“. [Скрий]

11. Колко фактури ще получава клиентът, когато излезе на свободния пазар на електрическа енергия?
При наличие на комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, клиентът ще получава само една фактура, както и на регулирания пазар. [Виж още]Тя ще включва задълженията към доставчика на електроенергия и тези към мрежовия оператор. При липса на комбиниран договор клиентът ще получава отделни фактури от търговеца си и от мрежовия оператор. В случай че клиентът е избрал различни дружества за услугите по доставка и балансиране, то разплащането с избрания координатор също ще се урежда в отделна фактура. [Скрий]

12. Какво представляват стандартизираните товарови профили и кои клиенти имат такива профили?
Стандартизираните товарови профили (СТП) позволяват на клиентите, които нямат инсталирани електромери за отчитане на електрическа енергия по периоди на сетълмент, необходими при подаване на  прогнозно потребление по сетълмент периоди и извършване на последващото балансиране, също да станат равноправни участници на свободния пазар. Най-често чрез такива електромери се отчита консумацията на домакинствата и по-малките стопански и бизнес клиенти, като СТП групират тези клиенти по отделни характеристики. [Виж още]Самите профили представляват поредица от коефициенти за разпределяне на потреблението на електрическа енергия по периоди на сетълмент за отделните типове обекти за период от една календарна година. Коефициентите по периоди на сетълмент за всеки отделен профил могат да бъдат различни за различните оператори на електроразпределителни мрежи и се определят от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента.
Всеки профил е съобразен с климатичните особености и спецификата в потреблението на отделните групи обекти в зависимост от това към коя електрическа мрежа са присъединени тези обекти – профилът отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен). Причисляването на конкретен стандартизиран товаров профил към обект се осъществява от мрежовия оператор по заявен от клиента тип на профила и влиза в сила към датата на регистрация при промяната на доставчик/координатор на балансираща група. Стандартизираните товарови профили могат да бъдат актуализирани на годишна база и се публикуват на интернет страницата на съответния оператор. [Скрий]

Можете да изпращате Вашите въпроси към нас на имейл market@energo-pro.bg.


ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПОНЯТИЯ

"Балансиране" на търговски участник е компенсирането на разликата между количествата потребена/произведена енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство, съгласно сключените договори. [Виж още]Действащите Правила за търговия с електрическа енергия дават възможност на потребителите по свободно договорени цени да изберат начина, по който да се балансират.
Съществуват два варианта:
• Индивидуално балансиране, при което всеки търговски участник урежда директно с Енергийния системен оператор (ЕСО) разходите за своите небаланси.
• Член на балансираща група - вариант, при който търговският участник прехвърля отговорността за балансиране на координатор на балансираща група, което гарантира по-нисък разход за небаланс на всеки участник в балансиращата група спрямо индивидуалното балансиране. [Скрий]

"Балансираща енергия" е активната електрическа енергия, която операторът на електропреносната мрежа активира за компенсиране на разликата между количествата потребена/произведена енергия и количествата по графиците за доставка, съгласно сделки при свободно договорени цени. 

"Доставчик от последна инстанция" е доставчик, който осигурява снабдяването  с електрическа енергия на клиента, в случай че на свободния пазар клиентът остане без търговец или търговецът му не е в състояние да го снабдява. [Виж още]Съгласно Инструкция №2 за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна на координатор на балансираща група, "Доставчик от последна инстанция" е лице, на което е издадена лицензия съгласно Закона за енергетиката и доставя електрическа енергия в случаите, когато основният доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия, както и на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик. [Скрий]

"Достъп" - правото за използване на преносната мрежа и/или разпределителните мрежи срещу заплащане на регулирана от КЕВР цена и при условия, определени с наредба.

"Небаланс" е разликата между количествата потребена/произведена електрическа енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство. 

"Непряк член" на балансираща група - обект на потребител, за който е сключен договор само с един доставчик и за който отговорността за балансиране е прехвърлена на този доставчик. [Виж още]За този обект участникът е прехвърлил отговорността си за балансиране на координатор на балансиращата група с договор за продажба на електрическа енергия и договор за участие в балансираща група или с договор за комбинирани услуги. Предимствата за непреките членове на балансиращата група са по-ниските разходи за администриране на договора за доставка на електрическа енергия и една точка за контакт в лицето на търговеца и координатора на балансиращата група. Като единствен недостатък на този вид членство може да се изтъкне зависимостта на доставката на електрическа енергия само от един доставчик. [Скрий]

"Обект" е всяка самостоятелно обособена по отношение на измерването на електрическа енергия производстена или потребяваща единица на търговски участник.

"Период на сетълмент" е период, за който се изчислява разликата между количествата потребена/произведена електрическа енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство. [Виж още]Това е период, за който операторът на електроенергийната система прилага система за индивидуално изчисляване на отклоненията на реално потребената или произведена електрическа енергия от договорените количества по методика, уредена в Правилата за търговия с електрическа енергия. [Скрий]

"Пренос" - транспортиране на електрическата енергия през преносната и/или разпределителните мрежи.

"Пряк член" на балансираща група - обект на потребител, за който може да бъде сключен договор с повече от един доставчик, но отговорността за балансиране е прехвърлена само на един от тях. [Виж още]Предимствата на прякото членство в БГ се изразяват в това, че сключването на договори за доставка с повече от един търговец на електроенергия дават възможност на потребителите за независимост и гъвкавост относно доставките на електрическа енергия. По този начин се достига по-висока степен на контрол върху разходите. Основен недостатък е възникването на по-високи административни разходи и повече точки на контакт за администриране на целия процес. [Скрий]

"Средства за търговско измерване" са технически средства за измерване (т.нар. "електромери") със съответните метрологични характеристики, които се използват при продажбата на електрическа енергия.

"Стандартна балансираща група" (Ст. БГ) е група от търговски участници, които сключват сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, към които се прилагат общите условия за балансиране, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

 

ПРОЦЕДУРА ЗА СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

За да сменят настоящия си доставчик на електрическа енергия клиентите преминават най-общо през следните етапи:

  • получаване на достъп до преносната и/или разпределителната мрежа от съответния мрежови оператор (еднократно при първоначално излизане на свободен пазар);
  • избор на търговец и координатор на балансираща група и сключване на договор;
  • смяна на доставчик и координатор на балансираща група пред съответния мрежови оператор, което се извършва служебно от избрания търговец.

 

НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ

Енергиен пазар