Интернет портал

КУПИ ТОК

Продукти, по които може да сключите договор онлайн:


ЕНЕРГО-ПРО
ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ

Борсово обвързан продукт за стопански клиенти:

Цена: Ц'БНЕБ + Н

0.01890 лв./кВтч без ДДС
Научи още

 

 

 

Продукти за голeми индустриални и бизнес клиенти:


ЕНЕРГО-ПРО
КЛАСИК
ЕНЕРГО-ПРО
ДУО
ЕНЕРГО-ПРО
МАРКЕТ+

Допълнителни енергийни и административни услуги:

Допълнителни услуги: административни, информационни и услуги, свързани с управление на консумацията

1. Изпращане на фактура-оригинал на хартиен носител на посочен от клиента адрес [Виж още]Услугата представлява изпращане на вече издадена фактура във формат А4 за даден отчетен период на посочен от клиента пощенски адрес. [Скрий]
2. Издаване на копие на фактура по искане на клиент [Виж още]Услугата представлява издаване на копие на вече издадена фактура за посочен от клиента отчетен период. [Скрий]
3. Издаване на извънредна фактура по искане на клиент [Виж още]Услугата представлява издаване на фактура за електрическа енергия в срокове, по-ранни от предвидените с цел по-добро планиране на разходите за енергия от страна на клиента. Услугата се извършва по искане на клиента при подадени от него данни. [Скрий]
4. Издаване на служебна бележка на клиент [Виж още]Услугата представлява документ към определена дата, потвърждаващ, че дадено лице е или не е клиент на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД и може да служи пред посочена от клиента институция. [Скрий]
5. Издаване на удостоверение за наличие/липса на задължения [Виж още]Услугата представлява документ към определена дата, с който ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД удостоверява наличието/липсата на просрочени задължения на клиент към компанията. [Скрий]
6. Справка за текущи и просрочени задължения [Виж още]Услугата представлява отчет за дължимите текущи и просрочени от клиента суми, частично или изцяло неплатени към датата на справката. [Скрий]
7. Извлечение за фактури и плащания за период до 36 месеца назад [Виж още]Услугата представлява подробен отчет на всички издадени на клиента фактури с техните падежи, както и на всички направени плащания. [Скрий]
8. Справка за количества и стойност на електрическа енергия по фактура на клиент за период до 36 месеца назад [Виж още]Услугата предоставя информация за количеството и стойността на фактурираната активна електрическа енергия по отчетни периоди и тарифи, за всеки сключен договор с клиента. [Скрий]
9. Детайлна справка за електроенергия към фактура (в MS Excel формат) [Виж още]Услугата съдържа информация от фактурата на клиента, систематизирана по обекти в MS Excel. Форматът позволява лесна обработка и сортиране по различни критерии, като ниво на напрежение, тарифи, мрежови услуги и др. [Скрий]
10. Справка към фактура за продукти с борсова цена [Виж още]Услугата е подходяща за клиенти със сключени договори по продукти с пряко обвързана с борсата цена, които желаят да разберат подробно как е формирана крайната им цена за даден период на фактуриране съгласно сключения договор. Справката съдържа подробна информация за цените и количествата на клиента (изчислени според причисления стандартизиран профил или измерванията за обектите) за всеки период на сетълмент в рамките на фактурирания период. Услугата може да бъде заявена като еднократна или абонаментна (за период от 12 месеца).[Скрий]
11. SMS Известие [Виж още]С тази услуга клиентът получава от кратък номер 17 61 61 текстови съобщения на посочен от него мобилен телефон при издаване на фактура за електрическа енергия, както и при настъпване на краен срок за плащане. SMS Известие могат да заявят всички битови и небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД, независимо от това какъв продукт на компанията ползват. Услугата се активира за клиентски номер и е за период от 12 месеца. За да заявите SMS Известие най-лесно, изпратете попълнено и подписано/подпечатано Искане за абонамент на имейл: market@energo-pro.bg (линк към формуляра). За подробна информация за услугата, натиснете ТУК [Скрий]
12. Справка за почасови измервания по обекти за изминал период [Виж още]Услугата може да се заяви за период от 1, 6 или 12 месеца и представлява справка за почасово измерените количества активна електрическа енергия по обекти за посочените календарни месеци, която се изпраща по електронна поща в MS Excel формат. Услугата е приложима само за клиенти с монтирани средства за почасово търговско измерване. [Скрий]
13. Достъп до почасови измервания по обекти чрез уеб приложение [Виж още]Услугата представлява абонамент за достъп до уеб приложение, чрез което получавате ежемесечна информация за почасово измерените количества активна електрическа енергия по обекти. Приложението дава възможност за експорт на справки в табличен и графичен вид. Информацията за текущия месец е достъпна след 15-о число на следващия. Услугата е приложима само за клиенти с монтирани средства за почасово търговско измерване. [Скрий]
14. Издаване на справка за консумация на електрическа енергия по индивидуално запитване [Виж още]Услуга, предоставяща информация, свързана с консумацията на електрическа енергия, по определени от клиента вид и/или съдържание. Изпълнява се след уточнение на клиентските изисквания. [Скрий]
15. Съдействие при смяна на партида  подаване на документи, сключване на необходимите договори и други необходими административни дейности [Виж още]Услугата се прилага за един обект. За изпълнение на услугата е необходимо клиентът предварително да упълномощи ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД с правата за извършване на необходимите дейности (да бъде представялван в отношенията с мрежовите оператори). [Скрий]
16. Участие в стандартна балансираща група [Виж още]Услугата представлява сключване на договор за участие в стандартна балансираща група, с който се прехвърля отговорността за балансиране на съответните обекти върху ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД в ролята му на координатор, а резултатите от прогнозните и отчетните стойности за потреблението на тези обекти стават част от сетълмента на групата. Услугата е подходяща за големи индустриални клиенти с почасово измерване независимо дали договорите им за достака на електрическа енергия са с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД или друг доставчик. [Скрий]
17. MyEnergy [Виж още]Абонаментна услуга за клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД, предоставяща достъп до платформа за наблюдение на потреблението в реално време и сравнение на резултати с изминал ден в рамките на 2 години назад според наличните данни. Повече за услугата можете да прочетете ТУК [Скрий]
18. Обследване за енергийна ефективност​ [Виж още]Услугата представлява обследване на сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление. Издаване на сертификати за енергиен клас на сгради. Оценка на енергийни спестявания. [Скрий]

Услуги, свързани с преустановяване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия

1. Прекъсване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия за обект на клиент поради неизпълнение на договорни отношения [Виж още]Услугата представлява покриване на разходите, възникнали във връзка с предприети мерки по прекъсване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на клиенти, които не са платили дължимите от тях суми в предвидените срокове или са в неизпълнение на други договорни отношения. При осъществено прекъсване на електрозахранването, възстановяването се извършва след заплащане на цената на услугата, както и дължимите от клиента суми за съответния обект и законовата лихва за забава на плащането. [Скрий]
2. Прекъсване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия за обект на клиент поради неизпълнение на задължения, за който ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД се явява предходен доставчик [Виж още]Услугата представлява покриване на разходите, възникнали във връзка с предприети мерки по прекъсване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на клиенти, които са сменили своя доставчик, но не са платили дължимите от тях суми в предвидените срокове или са в неизпълнение на други договорни отношения към предходния си доставчик. При осъществено прекъсване на електрозахранването, възстановяването се извършва след заплащане на цената на услугата, както и дължимите от клиента суми за съответния обект и законовата лихва за забава на плащането.  [Скрий]

АКТУАЛНИ ЦЕНОРАЗПИСИ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ ОТ ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕАД:

Ценоразпис на допълнителни услуги, предлагани от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД, в сила от 08.06.2023
Ценоразпис за преустановяване и възстановяване на електрозахранването по мрежови оператори, в сила от 28.10.2022

За повече информация относно услугите, можете да се свържете с нас на телефон *6161 или 0700 359 61, или на имейл market@energo-pro.bg.